Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Liqui Moly Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Janka Muzykanta 60 , NIP 522-26-23-299.


2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient prowadzący działalność gospodarczą i   prowadzący warsztat naprawy samochodów osobowych na terytorium Polski.


3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).


4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Asortyment promocyjny – asortyment marki Liqui Moly dostępny w sprzedaży u autoryzowanych dystrybutorów Liqui Moly Polska za wyjątkiem olejów silnikowych, przekładniowych w beczkach 60 L i 205 L i urządzeń Jet Clean Tronic i Geartronic 2.


6. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowego zakupu asortymentu Liqui Moly u autoryzowanych dystrybutorów znajdujących się na www.liqui-moly.pl na kwotę 2000 zł netto, otrzyma kartę prezentową Apart o wartości 200 zł. Maksymalnie jeden klient może otrzymać 5 bonów. W promocji premiowany jest cały asortyment Liqui Moly za z wyjątkiem olejów silnikowych, przekładniowych i urządzeń Jet Clean Tronic i Geartronic.


7. Termin obowiązywania Promocji: 23.11 – 23.12.2020 r lub do wyczerpania bonów. O przyznaniu bonu decyduje kolejność zgłoszeń.


8. Każdy klient, akceptując regulamin promocji powinien być  świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.


9. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej Promocji i w ciągu kolejnych 14 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.


10. Przystępując do Promocji, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ul. Janka Muzykanata 60 , NIP 522-26-23-299.
[zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].


11. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.


12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Liqui Moly Polska.


13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.


14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Liqui Moly Polska oraz członkowie ich najbliższej rodziny.


15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.liqui-moly.pl .


16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach
Liqui-moly.pl