REGULAMIN PROMOCJI

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady udziału w promocji, zakres i zasady reklamacji oraz uprawnienia uczestników promocji, a także obowiązki organizatora.
 2. Celem akcji marketingowej jest promocja marki „Liqui Moly” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiększenie sprzedaży produktów tej marki (dalej jako „Promocja”).
 3. Organizatorem Promocji jest „LIQUI MOLY POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-188) przy ulicy Janka Muzykanta 60, REGON: 017379302, NIP: 5222623299, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000065196, wysokość kapitału zakładowego 2 526 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 4. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy
  od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2094).
 5. Promocji obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Zasady i warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem skorzystania przez uczestnika z Promocji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i wolne od opłat.
 3. Promocją objęte są wyłącznie produkty marki Liqui Moly dostępne w sprzedaży u autoryzowanych dystrybutorów Liqui Moly Polska za wyjątkiem olejów silnikowych, przekładniowych w beczkach 60 litrów, 205 litrów oraz urządzeń Jet Clean Tronic i Geartronic 3.
 4. Promocja polega na tym, że jej uczestnik, który w okresie trwania Promocji dokona nabycia produktów marki Liqui Moly bezpośrednio od autoryzowanych dystrybutorów marki, których wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.liqui-moly.pl nabędzie prawo do nagroda niżej wskazanej tj.:
 5. w przypadku zrealizowania przez uczestnika zakupów o wartości łacznej od 6000,00 zł do 9499,00 zł netto uczestnikowi przysługuje prawo nabycia Aparat FUJIFILM Instax Mini 11 za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) brutto,
 6. w przypadku zrealizowania przez uczestnika zakupów o wartości łącznej od 9500,00 zł do 12999,00 zł netto uczestnikowi przysługuje prawa nabycia zestawu klocków Lego technic nr 42111 lub nr 42140 za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) brutto,
 7. w przypadku zrealizowania przez uczestnika zakupów o wartości łącznej powyżej 13000,00 zł netto uczestnikowi przysługuje prawa nabycia Dron OVERMAX X-Bee Drone 9.5 Fold za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) brutto.
 8. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania nagród.
 9. O przyznaniu nagrody decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Promocją objętych jest pierwsze 60 zamówień. W przypadku kolejnych zamówień organizator zastrzega sobie prawo do wydania podobnej nagrody w określonych poniżej cenach. Za jedno zamówienie spełniające warunki Promocji, uczestnikowi przysługuje prawo wyłącznie do jednej nagrody, o ile spełnia ono warunki określone w ust. 4 powyżej. Każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość wygrania tylko jednej nagrody z danego rodzaju.
 10. Kontrolę prawidłowości prowadzenia Promocji prowadzi Organizator w czasie trwania Promocji i w okresie 21 dni od jej zakończenia. 
 11. Organizator, za pośrednictwem swoich przedstawicieli handlowych, wyda Uczestnikowi nagrodę w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Promocji. Podstawą wydania nagrody jest udokumentowanie zakupów w czasie i na warunkach wskazanych w regulaminie Promocji oraz przedstawienia, tak udokumentowanych zakupów, uprawnionemu przez Organizatora przedstawicielowi handlowemu. Udokumentowanie zakupu, o którym mowa powyżej, następuje przez okazanie przedstawicielowi handlowemu faktur VAT.
 12. Uczestnik, który dokonał zwrotu towaru objętego Promocją obowiązany jest zwrócić nagrodę lub uiścić jej brakującą część tj.
 13. 350,00 zł brutto/284,55 zł netto  tytułem różnicy ceny nagrody, a wartością rynkową Aparat FUJIFILM Instax Mini 11 mix kolorów;
 14. 550,00 brutto/447,15 zł netto tytułem różnicy ceny nagrody, a wartością rynkową zestawu klocków Lego Technic nr 42111/42140;
 15. 750,00 zł brutto/609,76 zł netto tytułem różnicy ceny nagrody, a wartością rynkową Dron OVERMAX X-Bee Drone 9.5 Fold;
 16. Potwierdzenie odbioru nagrody przez Uczestnika następuje w formie pisemnej. Oświadczenie o odbiorze nagrody Uczestnik składa Organizatorowi z chwilą odbioru nagrody. Niezłożenie przez Uczestnika oświadczenia o odbiorze nagrody jest podstawą odmowy jej wydania przez Organizatora. Organizator może również odmówić uznania reklamacji złożonej przez uprawnionego Uczestnika co do obowiązku wydania nagrody.
 17. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Promocji, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności gdy uczestnik ten składa zamówienia w ramach Promocji w sposób sprzeczny z celem Promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub podejmuje czynności mające na celu obejście regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji.
 18. Uczestnikom Promocji poza nagrodami przewidzianymi w regulaminie nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 19. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

§3

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem  danych  osobowych Uczestników Promocji jest „LIQUI MOLY POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-188) przy ulicy Janka Muzykanta 60, REGON: 017379302, NIP: 5222623299, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000065196, wysokość kapitału zakładowego 2 526 000,00 zł (dalej jako „Administrator„).
 2. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą
  być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
 3. poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@liqui-moly.pl
 4. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Uczestnikiem i Administratorem, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości i egzekwowania należności.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być inne osoby lub podmioty wykonujące czynności i usługi związane z realizacją umowy między Administratorem a Uczestnikiem,
  w tym zwłaszcza: pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione
  lub współpracujące z Administratorem; biura rachunkowe, zakłady ubezpieczeń i kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; dostawcy usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail; podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń,
  w tym dostawcy systemów fakturowych i banki; podmioty świadczące usługi pocztowe
  i kurierskie.
 8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń (dotyczy głównie dostawców usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail).
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres realizacji umowy, wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, oraz okres egzekucji ewentualnych należności.
 10. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w Promocji.
 12. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

§4

Reklamacje

 1. W przypadku gdy Promocja przebiega niezgodnie z regulaminem Uczestnik może złożyć reklamację.
 2. Reklamację składa się do Organizatora w formie pisemnej na adres 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60 lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail promocja.warsztatowa@liqui-moly.pl podając przy tym numer zamówienia oraz szczegółowy sposób w jaki doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w ten sam sposób za pomocą którego złożył reklamację.
 5. Organizator uwzględniając reklamację wskazuje sposób jej załatwienia. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnika, Organizator zwięźle wskazuje motywy dla których odmówił Uczestnikowi uwzględnienia reklamacji.

§5

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestnika przez umieszczenie, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, stosownej informacji na stronie www.liqui-moly.pl Wszystkie zamówienia przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu
  są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Promocji, jeśli zakłócenia te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym zakłóceniom zapobiec,
   szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub wystąpieniu siły wyższej.
 4. Wszelkie materiały dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.