I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest LIQUI MOLY Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Janka Muzykanta 60.
 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Test wiedzy” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony liqui-moly.pl oraz www.testportal.pl
 4. Czas trwania konkursu od 19.02.2019 do 31.12.2019.
 5. Konkurs zostanie zorganizowany w trzech częściach:
  • pytania z zakresu napędu pojazdów silnikowe
  • pytania z zakresu układu przeniesienia napędu
  • pytania z zakresu nadwozia, zawieszenia i części elektrycznej.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pracownikiem Liqui Moly Polska Sp. z o.o.,
  • nie jest członkiem rodziny pracownika Liqui Moly Polska Sp. z o.o.,
  • jest pracownikiem bądź właścicielem funkcjonującego   warsztatu samochodowego. (identyfikacja następuje po numerze NIP)
  • poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy na: www.liqui-moly.pl podając następujące dane:
   • Imię i nazwisko
   • Adres e-mail
   • Telefon kontaktowy
   • Nazwa warsztatu
   • Adres warsztatu
   • Numer NIP
 2. Jedna osoba może wypełnić jedno zgłoszenie w każdym z etapów konkursu.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi poprawnie wypełnić zgłoszenie w formularzu konkursowym na stronie www.liqui-moly.pl oraz odpowiedzieć na przygotowane pytania.

 1. Pytania zostały przygotowane przez organizatora.
 2. Spośród poprawnie zgłoszonych uczestników organizator wytypuje jednego zwycięzcę dla każdego z trzech etapów.
 3.  Po zakończeniu konkursu, zsumowaniu wszystkich punktów i sumarycznego czasu odpowiedzi (czas jest uwzględniany w przypadku takiej samej liczby punktów), organizator zsumuje punkty wszystkich uczestników i wytupuje finalistę konkursu.
 4. Imiona i nazwiska zwycięzców poszczególnych etapów oraz finalisty zostaną opublikowane na stronie www.liqui-moly.pl oraz profilu Facebook firmy LM.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mail.
 6. Nagrody zostaną dostarczone drogą pocztową, kurierem lub przez przedstawiciela firmy Liqui Moly Polska Sp. z o.o.
 7. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska w przypadku wygranej.
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na odwiedziny przedstawiciela handlowego firmy Liqui Moly Polska Sp. z o.o. który po pierwszej rejestracji na stronie liqui-moly.pl i osiągnięciu wymaganego wyniku dostarczy nagrodę w postaci koszulki we wskazanym przez uczestnika rozmiarze.
 9. Jeżeli reprezentant warsztatu rozwiąże test z wynikiem przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi, dostanie koszulkę firmową Liqui Moly. Koszulka zostanie przyznana jednorazowo oraz zostanie dostarczona przez handlowca Liqui Moly Polska lub wysłana pocztą na adres warsztatu.
 1. Ilość koszulek jest ograniczona.

IV. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  • dla zdobywcy pierwszego miejsca w jednym z trzech etapów – zestaw do czyszczenia filtrów cząstek stałych.
  • nagrodą główną w konkursie jest urządzenie do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów o wartości 25 000 zł, nagroda główna zostanie przyznana po zsumowaniu wyników z trzech etapów konkursu.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz w każdym z etapów konkursu.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia danego etapu konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie rejestracji do konkursu.

V. Dane osobowe uczestników konkursu.

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Telefon kontaktowy
  • Nazwa warsztatu
  • Adres warsztatu
  • Numer NIP
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Liqui Moly Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Janka Muzykanta 60. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia laureatów, wydania Nagrody ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wysyłkę nagród w razie wygranej przez firmę zewnętrzną, a tym samym udostępnienie tej firmie przez Organizatora ich danych osobowych wraz z adresem wyłącznie w celu dystrybucji nagród. Po przekazaniu nagród dane adresowe zwycięzców zostaną zniszczone.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – 6 ust. 1 pkt Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłanie wiadomości na adres wskazany pkt 8 poniżej), przy czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)
  • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 8. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego administratora: rafal.kobza@liqui-moly.pl

VI. Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej (email) na adres rafal.kobza@liqui-moly.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

VII. Postanowienie końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.liqui-moly.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: https://liqui-moly.pl/regulamin-konkursu-wielki-test-wiedzy/