Regulamin Konkursu Liqui Moly CUP 2019

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Liqui Moly CUP”, zwanego dalej „konkursem”, jest firma Liqui Moly Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie 02-677 ul. Janka Muzykanta 60,

NIP: 522-26-23-299, REGON: 017379302; reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Przemysława Bryłę, zwana dalej Organizatorem.

 • Organizator jest jednocześnie przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 • Konkurs trwa od dnia 01 kwietnia 2019 roku do dnia 29 października 2019 roku.
 • Wyłonienie zwycięzcy nastąpi 15 listopada 2019 roku.
 1. UCZESTNICY
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada prawo jazdy kategorii B i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Zgłoszenie powinno być wysłane w komentarzu pod postem informującym rozpoczęciu konkursu Liqui Moly CUP 2019.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) zdjęcia pojazdu, w którym Uczestnik planuje wystartować w sezonie 2019,

b) krótki opis odbytych startów w sezonie 2018, jeżeli takie były,

c)plan startów na rok 2019 uwzględniający daty i nazwy deklarowanych przez Uczestnika startów.

4. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizator wybiera kandydatów do Liqui Moly CUP. O wyborze decyduje suma punktów ze składowych:

a) liczba fanów na profilu FB, Instagram, YouTube Uczestnika,

b) estetyka samochodu (ocenia Organizator na podstawie nadesłanych zdjęć)

c)popularność oraz charakter zawodów, w których będzie startował uczestnik (ocenia Organizator)

d) ilość planowanych startów uczestnika w trakcie trwania konkursu,

e) ilość udokumentowanych startów Uczestnika w sezonie 2018.

Ostateczną decyzję odnośnie wyboru Uczestnika podejmuje Organizator.

 • W Konkursie może wystartować 75 Uczestników.
 • Każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do Konkursu otrzyma standardowy zestaw naklejek sportowych Liqui Moly.
 • W ciągu 14 dni od otrzymania naklejek Uczestnik powinien wysłać wiadomość prywatną na profilu Facebook zawierająca zdjęcia oklejonego samochodu. Oklejenie może być zrealizowane wg. pomysłu i możliwości Uczestnika (muszą zostać wykorzystane minimum trzy duże naklejki z zestawu tj. naklejka na maskę i dwie naklejki na bok samochodu)
 • Po otrzymaniu zdjęcia poprawnie oklejonego samochodu, Organizator prześle Uczestnikowi pakiet startowy: dowolny olej silnikowy Liqui Moly w opakowaniu 5 litrowymi wskazany przez Uczestnika i pakiet upominków.
 • Nadesłanie zgłoszenia i start w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystania nadsyłanych zdjęć w celach marketingowych przez Organizatora.
 1. NAGRODA

Nagrodą w konkursie jest:

1 miejsce: namiot rajdowy Liqui Moly i zestaw produktów Liqui Moly o wartości 5000 złotych.

2 miejsce: Zestaw produktów Liqui Moly o wartości 2000 złotych.

3 miejsce: Zestaw produktów Liqui Moly o wartości 1000 złotych.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 Konkurs trwa od 10.04.2019 do 29.10.2019.

W tym terminie uczestnicy rywalizują i zbierają punkty.

Punkty są przyznawane w terminie od 10.04.2019 do 29.10.2019 na podstawie nadsyłanych zgłoszeń przez grupę dyskusyjną na portalu Facebook LMCUP2019 do której Organizator zaprosi Uczestników. Użytkownik powinien raportować raz w miesiącu (do jego 10 dnia) osiągnięcia sportowe tj. start w zawodach i aktywność na portalu Instagram, Facebook i YouTube na arkuszu kalkulacyjnym LMCUP2019.xlsx dostarczonym przez Organizatora)

Punkty są przyznawane odpowiednio za:

 1. Osiągnięcia sportowe w roku 2019.
 2. Każdorazowy udział w imprezie 50 pkt

 Miejsce punktowane (w klasie pojemnościowej) pierwsze 3 miejsca odpowiednio:

 • Pierwsze miejsce -100 pkt
 • Drugie miejsce – 50 pkt
 • Trzecie miejsce – 30 pkt
 1. Publikację filmy na YouTube filmów z zawodów, które odbyły się w 2019 roku.

Punkty przyznawana za publikację materiałów video na wskazanym profilu, z widocznym logiem Liqui Moly na portalu YouTube według ilości wyświetleń:

– wyświetlenie filmu na wskazanym profilu – 0,1 pkt

III. Posty na portalu Facebook:

Każdy opublikowany post na wskazanym Organizatorowi publicznym profilu FB, zawierający zdjęcie lub film z oklejonym samochodem (zdjęcie z zewnątrz lub wewnątrz) i oznaczonym #Liqui Moly #lmcup -2pkt. 

IV.Posty na portalu Instagram:

Każdy opublikowany post na wskazanym Organizatorowi publicznym profilu Instagram, zawierający zdjęcie lub film z oklejonym samochodem (zdjęcie z zewnątrz lub wewnątrz) i oznaczonym @liquimoly #lmcup -2pkt. 

 • Wysyłka pakietów i ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 • Dane do wysyłki pakietów startowych można wysyłać tylko za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na www.liqui-moly.pl.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Liqui Moly Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Janka Muzykanta 60. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia laureatów, wydania Nagrody ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wysyłkę nagród w razie wygranej przez firmę zewnętrzną, a tym samym udostępnienie tej firmie przez Organizatora ich danych osobowych wraz z adresem wyłącznie w celu dystrybucji nagród. Po przekazaniu nagród dane adresowe zwycięzców zostaną zniszczone.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – 6 ust. 1 pkt Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłanie wiadomości na adres wskazany pkt 8 poniżej), przy czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie.
 • Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)
  • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 • W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego administratora: biuro@liqui-moly.pl

VI. Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej (email) na adres piotr.mering@liqui-moly.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

VII. Postanowienie końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.liqui-moly.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: https://liqui-moly.pl/ 

Tags: