Program Warsztatowy

Regulamin Programu Warsztatowego Liqui Moly Polska Sp. z o.o.

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU W PROMOCJI
 4. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW
 5. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. DEFINICJE

Użyte w postanowieniach Regulaminu Programu Warsztatowego Liqui Moly Polska Sp. z o.o. pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Warsztatowego Liqui Moly Polska Sp. z o.o.
 2. Promocja – przedsięwzięcie marketingowe pod nazwą „Program Warsztatowy” prowadzone przez Organizatora, polegające na tym, że Warsztat będący jego uczestnikiem uzyskuje Punkty za nabywanie Produktów Promocyjnych u Dystrybutorów, które to Punkty może następnie, wymieniać na Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Organizator– spółka pod firmą Liqui Moly Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000065196, NIP: 522-26-23-299, wysokość kapitału zakładowego: 2 576 000 zł
 4. Dystrybutor– przedsiębiorca uprawniony do dystrybucji produktów Organizatora na podstawie aktualnie obowiązującej umowy zwartej z Organizatorem, wpisany na listę  Dystrybutorów, znajdującej się w Witrynie (w zakładce „Gdzie kupić”).
 5. Warsztat lub Uczestnik – przedsiębiorca z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności na terytorium Polski, którego głównym przedmiotem działalności jest konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych i który w ramach prowadzonej działalności, przystąpił do udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Przedstawiciel Handlowy – osoba upoważniona przez Organizatora, odpowiedzialna za obsługę handlową Warsztatów w danym regionie.
 7. Formularz Zgłoszeniowy– formularz zgłoszenia do Promocji, udostępniany przez Organizatora w Witrynie (w zakładce „Program Warsztatowy”), który po wypełnieniu przez Warsztat  lub jego upoważnionego przedstawiciela, stanowi wniosek o udział w Promocji jako Warsztat.
 8. Konto Warsztatu– indywidualne konto utworzone dla Warsztatu zgodnie z Regulaminem, w ramach którego przechowywany jest zestaw informacji przypisanych Warsztatowi, w szczególności aktualna liczba Punktów zebranych przez Warsztat w ramach Promocji. Warsztat ma dostęp do swojego Konta Warsztatu za pośrednictwem Witryny (zakładka „Program Warsztatowy”).
 9. Produkty – wszystkie produkty Organizatora dostępne w ofercie Dystrybutorów za wyjątkiem urządzeń Jet Clean Tronic 2, Liqui Moly GT 3, Easy Clean.
 10. Nagroda– obniżka ceny w formie rabatu na zakup Towarów określony w Katalogu Nagród liczona od aktualnej ceny produkt, której wysokość uzależniona jest od liczby zgromadzonych przez Uczestnika Punktów na Koncie Warsztatu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Katalog Nagród – dostępny na Witrynie wykaz Nagród, na które Warsztat może wymienić zgromadzone przez niego Punkty.
 12. Katalog Produktów– wykaz Produktów, dostępny na Witrynie https://liquimoly.sklep.pl/  w zakładce „Produkty”.
 13. Przelicznik Punktów – wykaz Produktów, z przyporządkowanymi do nich Punktami, które Warsztat może otrzymać za zakup Produktów.
 14. Punkty– jednostki rozliczeniowe w ramach Promocji, przyznawane Warsztatowi przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu dokonania przez niego zakupu Produktów.
 15. Towary – produkty opisane w Katalogu Nagród, które Warsztat może nabyć z wykorzystaniem Nagrody.
 16. Witryna – witryna internetowa prowadzona pod adresem liqui-moly.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa:
   1. zasady i warunki świadczenia przez Organizatora na rzecz Warsztatu usługi dostępu i umożliwienia Warsztatowi korzystania z funkcjonalności Konta Warsztatu (w powyższym zakresie Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz.U. 2020 poz. 344), w tym:
    1. zapoznawanie się przez Warsztat z aktualnym stanem zgromadzonych przez niego Punktów;
    2. dokonanie przez Warsztat wyboru Nagrody i Towaru oraz składanie dyspozycji ich wysyłki;
    3. utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie informacji dotyczących dokonanych uprzednio wyborów Nagród i Towarów;
    4. dokonanie aktualizacji danych Warsztatu (z wyłączeniem adresu e-mail oraz numeru NIP oraz Przedstawiciela Handlowego);
   2. zasady Promocji, w tym warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady przyznawania Warsztatom Punktów i wymiany Punktów na Nagrody;
   3. inne prawa i obowiązki Organizatora oraz Warsztatu w związku z ich udziałem w Promocji;
   4. zasady postępowania reklamacyjnego.
  2. Korzystanie z Konta Warsztatu jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączenie czasu potrzebnego na usunięcie awarii Witryny, serwera, braku dostępu do energii elektrycznej lub w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych.
  3. W celu korzystania z Konta Warsztatu wymagane jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu przez zainstalowaną przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript. Do korzystania z Konta Warsztatu może być wymagana obsługa plików cookies.
  4. Warsztat zobowiązany jest korzystać z Konta Warsztatu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, a także w sposób zgodny z Regulaminem.
  5. Zawarcie przez Warsztat z Organizatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Warsztatu, następuje poprzez dokonanie rejestracji na Witrynie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  6. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Promocja rozpoczyna się w dniu 11 lipca 2022 roku i kończy w dniu 31 października 2022 roku. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania promocji.
  8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
  9. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z nim danych jest dobrowolne.

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU W PROMOCJI
  1. W Promocji może wziąć udział Warsztat, który spełnia łącznie następujące warunki:
   1. poprawnie zarejestruje się w Witrynie, za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego i:
    1. poda wymagane dane osobowe i kontaktowe;
    2. wybierze odpowiadającego jego regionowi Przedstawiciela Handlowego;
    3. wyrazi bezwarunkową zgodę na udostępnienie Organizatorowi przez Przedstawiciela Handlowego pełnej informacji o rodzaju, ilości oraz wartości nabywanych przez Uczestnika Produktów w okresie trwania Promocji;
    4. należący do Liqui Moly Pro Line Serwis Warsztat, zaznaczy swoją przynależność;
    5. zapozna się i zaakceptuje Regulamin oraz wymagane zgody;
    6. skorzysta z przycisku „Zarejestruj” – tworząc w ten sposób Konto Warsztatu;
   2. poprawnie aktywuje Konto Warsztatu poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji w Witrynie.
  2. Przy rejestracji Warsztat składa oświadczenie, w którym bezwarunkowo stwierdza, że dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Konta Warsztatu nie narusza praw osób trzecich. Złożenie oświadczenia, którym mowa powyżej jest konieczne w celu dokonania prawidłowej rejestracji w Witrynie.
  3. Przy rejestracji Warsztat dokonuje wyboru Dystrybutora, od którego będzie nabywał Produkty w okresie Promocji. Warsztat może wskazać wyłącznie jednego Dystrybutora. Wskazanie Dystrybutora jest jednym z warunków poprawnej rejestracji Warsztatu w Promocji. Wybór Dystrybutora następuje przez umieszczenie
   w Formularzu Zgłoszeniowym danych i informacji o Dystrybutorze.
  4. Przy rejestracji Warsztat składa oświadczenie, w którym bezwarunkowo wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi przez Przedstawiciela Handlowego pełnej informacji o rodzaju, ilości oraz wartości nabywanych przez Uczestnika Produktów w okresie trwania Promocji. Zaznaczenie znajdującego się w Formularzu Zgłoszeniowym checkbox’a jest równoznaczne ze złożenie oświadczenia (wyrażeniem zgody) tej treści. Wyrażenie przez Uczestnika zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu przystąpienia przez Uczestnika i udziału w Promocji.
  5. Przy rejestracji Warsztat składa oświadczenie, w którym bezwarunkowo wyraża zgodę na przekazanie Dystrybutorowi przez Organizatora informacji o udziale Warsztatu
   w Promocji. Zaznaczenie znajdującego się w Formularzu Zgłoszeniowym checkbox’a jest równoznaczne ze złożenie oświadczenia (wyrażeniem zgody) tej treści. Wyrażenie przez Uczestnika zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu przystąpienia przez Uczestnika i udziału w Promocji.
  6. Przy rejestracji Warsztat składa oświadczenie, w którym bezwarunkowo wyraża zgodę na pozyskiwanie przez Organizatora bezpośrednio od Dystrybutora informacji
   o rodzaju, ilości oraz wartości nabywanych przez Uczestnika Produktów w okresie trwania Promocji w celu przypisania Uczestnikowi odpowiedniej ilości punktów na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku gdy Dystrybutor nie przekaże Organizatorowi informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub w celu weryfikacji przez Organizatora prawidłowości przekazywanych przez Dystrybutora informacji, Organizator jest uprawniony do pozyskania tych informacji bezpośrednio od Warsztatu. W takim przypadku Warsztat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania od niego żądania, pisemnie lub w formie dokumentowej, zestawienie zawierające rodzaj, ilość oraz wartość nabywanych przez Uczestnika Produktów w okresie trwania Promocji. Nieprzesłanie Organizatorowi przez Warsztat zestawienia, o którym mowa powyżej, uniemożliwia przypisanie Uczestnikowi punktów na zasadach określonych w części 4 Regulaminu – zasady gromadzenia punktów. W takim przypadku nieprzypisanie Warsztatowi punktów nie stanowi naruszenia Regulaminu, co Uczestnik akceptuje i na co Uczestnik wyraża zgodę. Zaznaczenie znajdującego się w Formularzu Zgłoszeniowym checkbox’a jest równoznaczne ze złożenie oświadczenia (wyrażeniem zgody) tej treści. Wyrażenie przez Uczestnika zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu przystąpienia przez Uczestnika i udziału w Promocji.
  7. Po wypełnieniu przez Warsztat Formularza Zgłoszeniowego oraz akceptacji Regulaminu i kliknięciu przycisku „Zarejestruj„, Organizator weryfikuje poprawność danych wprowadzonych przez Warsztat. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych Organizator uprawniony jest do zawieszenia, usunięcia Konta Warsztatu lub ograniczenia jego funkcjonalności.
  8. Warsztat może aktualizować dane wprowadzone w trakcie rejestracji przez cały czas trwania Promocji, z wyłączeniem adresu e-mail, odpowiadającego przedstawiciela handlowego oraz numeru NIP podanego w trakcie rejestracji.
  9. Udział w Promocji jest dobrowolny. Zgłoszenia udziału w Promocji można dokonać w dowolnym momencie przez cały okres jej trwania.
  10. Warsztat może zrezygnować ze swojego udziału w Promocji wysyłając informację na adres e-mail: promocja.warsztatowa@liqui-moly.pl w dowolnym momencie trwania Promocji. Cofnięcie przez Warsztat jakiejkolwiek zgody, o której mowa powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją Warsztatu z udziału w Promocji.
  11. W przypadku rezygnacji Warsztatu z udziału w Promocji, Punkty na Koncie Warsztatu przestają być naliczane z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji. Konto Warsztatu podlega usunięciu w terminie 30 dni od dnia poinformowania Organizatora. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Warsztat może dokonać wymiany Punktów na Nagrodę na dotychczasowych zasadach.
  12. W przypadku, gdy w chwili poinformowania Organizatora przez Warsztat o rezygnacji z udziału w Promocji na Koncie Warsztatu nie ma zaewidencjonowanych żadnych Punktów, Konto Warsztatu ulega usunięciu z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji.
  13. Z dniem usunięcia Konta Warsztatu zgromadzone przez Warsztat Punkty, zaewidencjonowane na Koncie Warsztatu, niewymienione na Nagrodę, zgodnie z pkt. 7, zostają anulowane. Warsztatowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia z tytułu anulowania Punktów w związku z zakończeniem udziału Warsztatu w Promocji.
 1. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW
  1. Każdy Produkt posiada określoną wartość punktową.
  2. Warsztaty zrzeszone w sieci Organizatora Liqui Moly Pro Line Serwis i znajdujące się na Witrynie mogą korzystać z przelicznika Punktów powiększonego o 25%.
  3. Warsztaty zrzeszone w sieci Organizatora Liqui Moly Pro Line Serwis, aby korzystać z przelicznika powiększonego zgodnie z pkt 4.2 Regulaminu powinny zaznaczyć ten fakt podczas rejestracji w Formularzu Zgłoszeniowym.
  4. Za zakup przez Warsztat każdego Produktu przyznawane są Punkty, które sumują się na Koncie Warsztatu.
  5. Poza przyznawaniem Punktów Warsztatowi za zakup poszczególnych Produktów Warsztat ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Promocji poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora – na warunkach wskazanych w danej akcji.
  6. Tabela wartości punktowych poszczególnych Produktów znajduje się w Katalogu Produktów na Witrynie.
  7. Punkty są naliczane do 15 dnia każdego miesiąca, przez raporty od Dystrybutorów. W raportach widnieją numery faktur VAT, daty zakupu, ilości, i numery identyfikacyjne każdego z zakupionych przez Warsztat Produktów.
  8. Aktualną liczbę Punktów aktualnie zgromadzonych na Koncie Warsztatu każdy Warsztat może sprawdzić logując się do swojego Konta Warsztatu.
  9. Punkty mogą być naliczane tylko jednokrotnie za dany zakup.
  10. Punkty są naliczane Warsztatowi począwszy od miesiąca, w którym Warsztat przystąpił do Promocji i utworzył Konto Warsztatu. Przypisanie liczby punktów do Konta Warsztatu następuje przez wgranie do systemu obsługującego Konto Warsztatu raportu udostępnionego Przedstawicielowi handlowemu przez Dystrybutora. W pierwszym miesiącu uczestnictwa Warsztatu w Promocji liczba punktu ustalana jest na podstawie raportu Dystrybutora za cały okres, którego raport dotyczy.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych stanowiących podstawę naliczenia Warsztatowi Punktów. Warsztat zobowiązuje się współpracować z Organizatorem i jego przedstawicielem handlowym wyszczególnionym na Witrynie w ww. zakresie, w tym udostępnić mu dokumenty i okazać Produkty lub opakowania niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji dokonania zakupu.
  12. Punkty zgromadzone na Koncie Warsztatu nie podlegają zamianie na pieniądze. Punkty nie stanowią pieniądza elektronicznego. Nie przysługuje również za nie żaden inny ekwiwalent.
  13. Punkty i prawa z nimi związane oraz uprawnienia uzyskiwane w ramach Promocji nie mogą być przedmiotem sprzedaży, być przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami Warsztatu należącymi do różnych Warsztatów.
  14. Warsztat może dokonać wymiany Punktów na Nagrody w okresie pełnej aktywności Konta Warsztatu nie później jednak niż do dnia 31 października 2022 roku.
  15. Warsztat, który nie dokonał wymiany Punktów na Nagrodę w okresie wskazanym w pkt 4.14 Regulaminu traci wszystkie zgromadzone Punkty, a uprawnienia, które są z nimi związane wygasają.
  16. W przypadku wymiany Punktów na Nagrody Organizator wystawia Warsztatowi fakturę VAT.
 1. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY
  1. Punkty zgromadzone na Koncie Warsztatu mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w Katalogu Nagród.
  2. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Warsztat otrzymuję Nagrodę w postaci prawa nabycia za 1 zł netto wybranego przez siebie Towaru.
  3. Warsztatowi przysługuje pełna swoboda w wyborze Nagrody z Katalogu Nagród
   w granicach osiągniętej przez Warsztat ilości Punktów. Wymiana Punktów na Nagrody możliwa jest jedynie w przypadku, gdy Warsztat posiada wymaganą liczbę Punktów pozwalającą na ich wymianę na wybraną Nagrodę.
  4. Wymiana Punktów na Nagrody możliwa jest po naliczeniu Punktów na Koncie Warsztatu na podstawie zaraportowanych przez Dystrybutorów danych sprzedażowych i ewentualnej ich weryfikacji Przedstawiciela Handlowego.
  5. Sumę zdobytych Punktów Warsztat może rozdysponować na wymianę na poszczególne Nagrody w dowolnym momencie trwania Promocji.
  6. Po dokonaniu wymiany Punktów na Nagrody, ilość zgromadzonych Punktów na Koncie Warsztat ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
  7. W celu wskazania i odebrania Nagrody Warsztat loguje się na Koncie Warsztatu, dokonuje wyboru Nagrody oraz wskazuje adres do wysyłki Towaru.
  8. Towary wysyłane są Warsztatowi w terminie do 60 dni roboczych licząc od dnia wyboru Nagrody i podania adresu do wysyłki oraz weryfikacji raportu od Dystrybutorów.
  9. Towary dostarczane są Warsztatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej. O ile nie zostanie inaczej ustalone w danym przypadku, koszty dostawy ponosi Organizator.
  10. Wymiana Punktów na Nagrody jest możliwa do wyczerpania zapasów. W przypadku braku dostępności określonej Nagrody wybranej przez Warsztat z Katalogu Nagród, Organizator skontaktuje się z Warsztatem, w terminie 7 dni, informując go o braku dostępności Nagrody. W takim wypadku Organizator zaproponuje Warsztatowi wymianę Punktów na inną Nagrodę z Katalogu Nagród. W przypadku, gdy Warsztat nie wyrazi zgody na zamianę Nagrody, Punkty wymienione przez Warsztat na wybraną przez niego Nagrodę zostaną zwrócone na jego Konto Warsztatu.
  11. Po odebraniu przez Warsztat Towaru objętego Nagrodą zakupione Produkty, których wartość została przeliczona na Punkty w celu otrzymania przez Warsztat Nagrody, nie podlegają zwrotowi.
  12. Warsztat jest zobowiązany do odbioru Towaru w ustalonym miejscu (pod wskazanym przez Warsztat adresem) i w ustalonym terminie. Nieodebranie Towaru albo odmowa jego przyjęcia przez Warsztat powoduje, że Warsztat traci prawo do tej Nagrody w momencie zwrotu Towaru do Organizatora lub odmowy jej przyjęcia. Punkty wymienione przez Warsztat na Nagrodę, do której Warsztat utracił prawo nie są przywracane na Koncie Warsztatu.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE          
  1. Warsztat może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Organizatora usług polegających na zapewnieniu Warsztatowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Warsztatu (usług świadczonych drogą elektroniczną) lub w innym zakresie objętym Promocją.
  2. Reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną można składać w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja.warsztatowa@liqui-moly.pl
  3. Warsztat powinien wnieść reklamację w terminie 14 dni od dnia ujawnienia nieprawidłowości lub stwierdzenia niewykonania przez Organizatora usług, o których mowa w Regulaminie. Organizator nie rozpatruje reklamacji, które zostały zgłoszone po tym terminie. W przypadku reklamacji zgłaszanych za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, o zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki poleconej.
  4. Organizator niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przedstawi Warsztatowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Warsztatowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e- mail) Warsztatu wskazany na Koncie Warsztatu.
  5. Warsztat może zgłaszać pytania i reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, w tym dotyczące stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Warsztatu, przez cały okres trwania Promocji oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (w szczególności NIP, imię i nazwisko, nazwę i nazwę firmy) Warsztatu, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis ujawnionych nieprawidłowości.
  7. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Warsztatowi.
  8. Decyzje rozstrzygające zgłaszane reklamacje podejmuje Organizator w oparciu o Regulamin w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
  9. Warsztat, o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji, zostanie powiadomiony na adres e-mail podany na Koncie Warsztatu w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  10. Towary posiadające kartę gwarancyjną producenta, podlegają reklamacji wyłącznie zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji. W takim przypadku Warsztat kieruje reklamację bezpośrednio do wskazanego sprzedawcy lub producenta Towaru.
  11. W przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Warsztat zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Po otrzymaniu Towaru należy sprawdzić, czy jest on zgodny z opisem w Katalogu Nagród  i czy nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku widocznego zniszczenia lub uszkodzenia Towaru lub opakowania, w którym był on transportowany, lub niezgodności ilościowej przesyłki, należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera lub pracownika poczty, ze wskazaniem podstawy reklamacji.
  12. Organizator oraz Uczestnicy zgodnie wyłączają rękojmię co do wad fizycznych Towarów.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przetwarzanych z uwagi na udział Warsztatów w Promocji jest Organizator. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Organizatorem pod adresem wskazanym w pkt 1.3 Regulaminu. Administrator oświadcza, że:
   1. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą jest przedsiębiorcą prowadzącym Warsztat:
    1. Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji umowy dotyczącej udziału w Promocji, w szczególności poprzez umożliwienie korzystania z Konta Warsztatu oraz obsługę ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 679/2016 (dalej jako: „RODO”);
    2. Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
    3. Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji swych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są:
     1. ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzeniem Promocji;
     2. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, w szczególności poprzez przesyłanie Warsztatowi informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile wyraził na to odrębną zgodę – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
    4. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest przedstawicielem Warsztatu, dokonującym jego zgłoszenia do udziału w Promocji :
     1. Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
     2. Organizator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą w celu realizacji swych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są:
      1. umożliwienie osobie, której dane dotyczą, reprezentowania Warsztatu w ramach Promocji, w szczególności poprzez umożliwienie korzystania z Konta Warsztatu oraz obsługę ewentualnych reklamacji;
      2. ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzeniem Promocji;
      3. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, w szczególności poprzez przesyłanie osobie, której dane dotyczą, informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Warsztat wyraził na to odrębną zgodę  – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
     3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom (np. firmom hostingowym) mającym siedzibę na terenie państw trzecich, względem których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony – Privacy Shield. Jeśli podmioty, którym mają zostać przekazane dane osobowe, znajdują się na terenie państw trzecich, względem których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom wyłącznie w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską wzorcowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa Warsztatu w Promocji, zaś po tym czasie dane będą przetwarzane w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa, przez okres konieczny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres ich przedawnienia lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu skutkującego obowiązkiem Organizatora zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
     5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
     6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora.
     7. Żądanie realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7.5 i pkt 7.6 Regulaminu, osoba, której dane dotyczą, może zgłosić pod adresem: promocja.warsztatowa@liqui-moly.pl
     8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
     9. Dane przetwarzane przez Organizatora pochodzą z Formularza Zgłoszeniowego.
     10. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób, których dane dotyczą: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa stanowiska, numer telefonu, NIP, firma, adres, dane sprzedażowe.
     11. Korzystanie Witryny może być związane z wykorzystaniem plików cookies oraz innych metod automatycznego pozyskiwania informacji. Dzięki tym technologiom Organizator jest w stanie w lepszy sposób dostosować stronę do potrzeb jej użytkownika. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu plików cookies na stronach Organizatora znajdują się w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera także więcej informacji na temat przetwarzania przez Organizatora danych osobowych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz został opublikowany w dniu 11 lipca 2022 w Witrynie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, w następujących przypadkach, stanowiących ważną przyczynę:
   1. zmiany przepisów prawa lub wydanie przez uprawniony do tego organ lub sąd decyzji lub orzeczenia, wymagających wprowadzenia stosownej zmiany w Regulaminie;
   2. konieczności zapewnienia bezpiecznego korzystania z Promocji (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą) oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
   3. konieczności zapewnienia adekwatnej ochrony uprawnień Warsztatów Promocji;
   4. możliwości wprowadzenia nowych lub rozszerzenia istniejących funkcjonalności związanych z uczestnictwem w Promocji, w tym zapewnienia Warsztatom korzystniejszych warunków udziału w Promocji;
   5. konieczność wprowadzenia zmian w Katalogu Nagród, lub Katalogu Produktów, w tym zmiany wartości punktowej Produktów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne.
  3. W przypadkach, o których mowa w pkt 8.2 powyżej, Warsztat zostanie poinformowany o planowanych zmianach z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail podany na Koncie Warsztatu, a także w drodze stosownego ogłoszenia na Witrynie. Zmieniona treść Regulaminu będzie obowiązywać Warsztat Promocji począwszy od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o ile Warsztat w trakcie wskazanego terminu nie zrezygnuje z udziału Promocji. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Warsztat w Promocji przed jego zmianą, w szczególności zaś zmiana liczby Punktów naliczanych za nabycie danego Produktu Promocyjnego nie wpływa na liczbę Punktów nabytych przed zmianą Regulaminu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Promocji, w tym jego skrócenia, w następujących przypadkach, stanowiących ważną przyczynę:
   1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony do tego organ lub sąd decyzji lub orzeczenia uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dalsze prowadzenie Promocji;
   2. rozpoczęcia nowej edycji Promocji;
   3. zakończenia przez Organizatora prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem Promocji.
   4. Wyczerpania Towarów.
  5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Warsztat zostanie poinformowany o planowanych zmianach z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail podany na Koncie Warsztatu, a także w drodze stosownego ogłoszenia na Witrynie. Do dnia wskazanego jako nowy termin zakończenia Promocji, jej Uczestnicy w dalszym ciągu będą mieli możliwość gromadzenia Punktów oraz wymieniania ich na Nagrody.
  6. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
  7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Warsztatu prawa do udziału w Promocji w przypadku istotnego naruszenia zasad Regulaminu przez tego Warsztatu, w szczególności w sytuacji gdy  naliczone  Punkty  okażą się nieuzasadnione. W takim przypadku Organizator uprawniony jest w do:
   1. zamknięcia Konta Warsztatu,
   2. skorygowania lub anulowania naliczonych na Koncie Warsztatu Punktów,
   3. anulowania złożonych przez Warsztatu żądań wymiany Punktów na Nagrody,
   4. dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
  9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Organizatora.
  10. Integralnymi częściami Regulaminu są:
   1. Katalog Nagród,
   2. Katalog Produktów,
   3. Przelicznik Punktów
   4. lista Dystrybutorów, znajdująca się na Witrynie.
  11. Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2022r.